• / Nyheter
  • / Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2019-2020

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2019-2020

Valbredningen har nu tagit fram ett förslag till föbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019-2020 enligt nedan. Val av förbundsstyrelse kommer behandlas under förbundsstämman i Mora den 1-4 augusti 2019. Mer information och anmälan till stämman hittar du här.

Vill du ladda ner valberedningens förslag i sin helhet kan du göra det här.


Tillsammans mot framtiden

Nystart för Centerpartiets Ungdomsförbund med sikte på 2022


Nytt kompetensbaserat arbetssätt

Vi har haft en öppen process där vi vid ett flertal tillfällen möjliggjort för inspel och nomineringar från hela förbundet i de olika delarna i vår process, detta med målet att lägga fram ett välförankrat förslag till förbundsstyrelse. Valberedningen har fått in rikligt med inspel, synpunkter och förslag via formulär, e-post och intervjuer. Inspelen har varit givande och konstruktiva samt vägledande för de avvägningar som gjorts. Totalt har vi som underlag för våra sammanträden haft ungefär 250 sidor som legat till grund för våra diskussioner och slutsatser.

Valberedningen har under året etablerat och arbetat utifrån en ny process jämfört med tidigare år. Vi valde när vi startade upp vårt arbete under hösten 2018 att introducera ett så kallat kompetensbaserat arbetssätt. Detta har inneburit att vi har delat upp vårt arbete i tre olika faser där vi fokuserat på olika delar och där fokus hela tiden har legat på de kompetenser och egenskaper som behövs till förbundsstyrelsen.

Den första fasen innebar att valberedningen arbetade fram dels en nulägesanalys för förbundet och en kravprofil utifrån de olika posterna som ska tillsättas i förbundsstyrelsen. Detta helt enkelt för att tydliggöra vad vi söker efter hos de respektive kandidaterna. Hela denna fas genomfördes utan att några diskussioner om namn genomfördes. En förankring av momenten i denna fas skedde med distriktsordförandekåren vid ett telefonmöte.

Efter detta inledde vi den andra fasen som innebar att vi öppnade upp för fri nominering av personer till de olika posterna, med önskemål om motiveringar kopplat till de kravprofiler som samtidigt hade kommunicerats ut till organisationen. När nomineringsförfarandet var över inleddes den tredje och sista fasen i processen där de nominerade blev tillfrågade om de accepterade att ställa sig till valberedningens förfogande. I sin tur fick de svara på ett stort antal frågor, alla kopplade till de fastställda kravprofilerna. Dessa har sedan legat till grund för en del av den bedömning som valberedningen har gjort inför att bygga sitt slutliga förslag. En personlig intervju har också genomförts med de kandidater som ställt sig till förfogande för förbundsordföranderollen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lägger här med fram ett förslag där vi lyssnat in vad förbundet önskar utifrån alla de inspel som har kommit oss till del. Förbundet vill och behöver en nystart. En nystart som innebär att vi tar en tydligare politisk roll i centerrörelsen och möter de utmaningar som vi står inför med ett nytt och starkt ledarskap.

Centerpartiets Ungdomsförbund står inför ett flertal utmaningar de kommande åren, vilket tydligt framgår av den nulägesanalys som valberedningen arbetat fram, denna återfinns på nästa sida. Det är både utmaningar som finns inom organisation likväl utanför Centerpartiets Ungdomsförbund. Inte minst handlar det om det nya politiska landskapet som återfinns sedan januariavtalet men också om ett sjunkande medlemstal för förbundet och bristande intresse för att engagera sig i politiska ungdomsförbund bland svenska ungdomar.

När man ska sätta samman ett förslag så handlar det både om de enskilda kandidaterna, lika mycket som helheten kring gruppen. En förbundsstyrelse är en lag som tillsammans ska utveckla vårat kära förbund och ta det mot nya höjder. Det är därför viktigt att vi har en kombination av olika erfarenheter och kunskaper samt att man kan komplettera varandra och bygga en grupp. Detta är något som vi lagt stor vikt vid i det förslag som vi nu lägger fram.

Förbundsstämman i Malmö 2018 satte upp ett antal riktlinjer för valberedningen inför vårt arbete, en av dessa var att man önskade att vi i största möjliga mån skulle lägga ett enigt förslag till stämman. Det är därför viktigt att från vår sida tydligt poängtera att det är ett helt enigt förslag som valberedningen nu avlämnar till förbundsstämman i Mora. Ett förslag där individerna kompletterar varandra och bildar en stark och handlingskraftig grupp som tillsammans kan ge förbundet en nystart med fokus på framtiden!

Nulägesanalys

Nedan följer den SWOT-analys som valberedningen kommit fram till och som har legat till grund för vårt arbete och varit vägledande tillsammans med kravprofilerna till det förlag som vi lägger till förbundsstämman:

Förbundsordförande

Ida Alterå, Skåne (nyval)

Ida har en gedigen analys kring utmaningarna för Centerpartiets Ungdomsförbund, men inte minst har hon en tydlig vision och konkreta idéer för hur vi tillsammans ska möta dessa utmaningar och utveckla förbundet mot framtiden. Precis vad vi söker efter för att ta ledningen för den nystart som förbundet efterfrågar.

Precis som nulägesanalysen tydliggör så står CUF inför en stor utmaning i och med det nya politiska landskap som nu föreligger efter januariavtalet. Detta gör att förbundet kommer behöva arbeta inte minst med att positionera oss i det nya politiska landskapet och utveckla nya politiska förslag.

Vi i valberedningen upplever att Ida har tydliga ideologiska visioner för Centerpartiet och CUF. Något som vi bedömer som extremt viktigt om förbundet ska vara den politiska blåslampa på moderpartiet som ungdomsförbund ska och bör vara. För kan vi utveckla vår politik på det sätt som vi tror att förbundet kommer att göra under Idas ledning så kommer vi i sin tur också att kunna hjälpa till att förflytta partiet. På samma sätt som vi gjort många gånger tidigare.

Hon har en stark sakpolitisk kompetens inom områden som är viktiga för Centerpartiets Ungdomsförbund och för de som sympatiserar med förbundet och inte minst med Centerpartiet - nämligen miljö och hållbarhet. Detta kommer att komma till stor nytta i förbundets arbete med att nå ut i frågorna men också kopplat till den politikutveckling som behöver ske.

Ida har ett tydligt strategiskt tänkande i sin kommunikation, något som är oerhört viktigt i den mer politiskt inriktade förbundsordförande som vi i valberedningen vill se. Detta har hon visat inte minst i sin personvalskampanj under valrörelsen 2018 där hon på ett systematiskt och strategiskt sätt lockade väljare att kryssa henne. Detta genom att rikta kommunikationen till väljargrupper som hon i förväg definierat och sedan riktat budskapet så att de lockades att kryssa just henne. En lyckad kampanj som också ledde till att hon blev den mest kryssade centerpartisten i Lunds kommun med 5,76 % av rösterna och därmed blev enda personvalda centerpartisten på ett av de fyra ordinarie mandaten i kommunfullmäktige. Från att ha stått på sjunde plats på listan. Det är precis denna inbitenhet och strategiskt tänkande som leder till resultat som vi ser behövs hos en ny förbundsordförande för CUF.

Hon vill se en internkultur där fler får ta plats och där förbundet har högt i tak. Som ledare vill Ida arbeta med att ge de runt sig feedback, allt för att alla ska utvecklas och bli till det bättre. Både när man gjort bra och när man gjort sämre i från sig. Dessutom är hon en ledare som ständigt vill utvecklas och förbättras i sin roll. Hon sätter också alltid förbundet i det främsta rummet framför sina egna ambitioner.

Med Ida vid rodret tror vi att vi kommer få ett närvarande ledarskap som ser och utvecklar den nystart förbundet tydligt efterfrågar. Som möter de utmaningar som förbundet står inför, och startar det arbetet redan från dag ett.

Valberedningens samlade bedömning är att Ida är den absolut bäst lämpade att leda förbundet.

Förste vice förbundsordförande

Eva Mörtsell, Västerbotten (nyval på posten, omval i styrelsen)

Eva är den trygga och principfasta norrlänningen som vi är övertygad om kommer vara en stabil kraft i det nya ledarskapet för förbundet. Hon kommer att komplettera den nya förbundsordföranden i sin roll och inte minst kunna komma in med erfarenheter från förbundsstyrelsearbetet. Samtidigt kommer hon i en ny roll att kunna se allt från ett nytt perspektiv och hitta nya lösningar på redan befintliga gamla problem.

Hon är oerhört stark såväl organisatoriskt som politiskt. Ena studen kan hon jobba för att utveckla organisationen eller anordna en kurs till att i nästa stund spökskriva en debattartikel eller förbereda ett utspel i sociala medier. Denna kombination tror vi kommer kunna bli ett vinnande koncept i det verkställande utskottet som förbundsordförandens högra hand.

Som person har hon en stark förankring i förbundet och skapar en trygghet hos medlemmarna. Dessutom har hon känsla för att identifiera organisationens behov.

Andre vice förbundsordförande

Johan Vesterlund, Skåne (nyval)

Johan är en skarp politiker både visionärt och i det dagliga arbetet. Vilket gör att han kompletterar övriga delar i verkställande utskottet väl. Han kan bidra med ett tydligt perspektiv utifrån samtidigt som han kommer med erfarenheter från förbundsstyrelsen efter att tidigare suttit där i två år. På så sätt blir Johan en viktig del i den nystart som förbundet eftersträvar.

Idag är han gruppledare i kommunfullmäktige och miljönämndens ordförande i Helsingborg. Hans erfarenheter från kommunpolitiken tror vi är oerhört viktiga att lyfta in i det verkställande utskottet. Men också hans erfarenheter av politiskt hantverk i verkligheten.

Vi är övertygade om att Johan kommer att kunna bidra till den politiska utveckling som förbundet kommer att behöva genomgå för att möta de långsiktiga utmaningarna. Han har tydliga politiska visioner och inte minst en oerthört vass sakpolitisk kompetens både inom miljöområdet och med sin lärarexamen också inom utbildningsområdet.

En annan stark sida vi är övertygade kommer att komma till god nytta i hans nya roll är att han är en idéspruta utan dess like när det kommer till kampanjer, både kring sätt att kampanja och hur man når väljarna. Något han inte minst visat som kampanjledare och nu senast valledare för Centerpartiet Skåne under EP-valrörelsen.

Förbundsstyrelseledamot

Olle Romlin, Uppsala län (omval)

Olle har under året han suttit i förbundsstyrelsen tydligt visat att han är en arbetshäst som drar många olika projekt i hamn. Han har anordnat kurser, byggt samman en valkampanj till Europaparlamentsvalet som vi nyss avslutat och i övrigt bidragit med sina många kunskaper. Han har en lång erfarenhet från centerrörelsen.

Med hjälp av hans nuvarande roll som politisk sekreterare och inte minst hans sakkompetens inom kultur, kollektivtrafik och sjukvård kan vi fortsätta att ha kunskap och fokus på regionpolitiska frågor i förbundsstyrelsen. Ett område som är viktigt inför den politiska utveckling som förbundet ska göra framöver. Vi är övertygade om att Olle kommer fortsätta att kunna uträtta stordåd som en del av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelseledamot

Caroline von Seth, Storstockholm (nyval)

Caroline är sedan 2017 distriktsordförande för ett av CUF:s största distrikt, Storstockholm. I sin roll som ledare där har hon på ett förtjänstfullt sätt utvecklat distriktet inte bara organisatoriskt men också politiskt. En idéspruta uti fingerspetsarna som kan hjälpa till att utveckla förbundet i samma riktning som distriktet.

Hon har en tydlig ideologisk kompass och kan bidra till den utvecklingsresa som förbundet behöver gå igenom rent politiskt för nya skarpa liberala förslag. Dessutom har hon en stark drivkraft för jämställdhet. Här är vi övertygade om att hon kommer att kunna bidra både rent organisatoriskt för att stärka CUF:s arbete med frågorna. Men även för att stärka våra politiska förslag på jämställdhetsområdet.

Förbundsstyrelseledamot

Lovisa Kronsporre, Storstockholm (nyval)

Lovisa studerar sitt fjärde år på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har en god erfarenhet av styrelsearbete utanför centerrörelsen som vi kan komma till nytta i förbundsstyrelsen. Bland annat så har hon varit ordförande för Jusek Student.

Hon har dessutom under två års tid varit ordförande för kulturnämnden i sin hemkommun Vallentuna, något som har gett henne god förståelse för den politiska processen inte minst på kommunal nivå. En erfarenhet som är viktigt i förbundsstyrelsen, inte minst i arbetet med att stärka förbundets arbete med att få fler medlemmar på förtroendeuppdrag runt om i landets kommuner.

Förbundsstyrelseledamot

Milena Axklo, Västmanland (nyval)

Milena har en erfarenhet av CUF som organisation, vilken vi tror kommer kunna komma till nytta i förbundsstyrelsen. Hon har tidigare arbetat vid riksorganisationen som förbundsorganisatör och är idag distriktsordförande för distriktet i Västmanland. Till förbundsstyrelsen kommer hon att kunna bidra med det organisatoriska tänket som den organisatör uti fingerspetsarna hon är. Inte minst också de erfarenheter av förbundets kurser som hon har sedan tidigare.

Hon är pålitlig och självgående med hög arbetsmoral vilket är två egenskaper som behövs i det lagarbete som förbundsstyrelsen innebär. Men vi tror ändå att hon kommer kunna bidra och vara den ”paragrafryttare” som en styrelse behöver för att man ska tänka igenom de beslut man fattar en gång till så att de blir hundra procent rätt.

Förbundsstyrelseledamot

Olivia Karlsson, Östergötland (nyval)

Olivia är en ”digital ninja” utbildad vid Digitala Akademin som arrangeras av Timbro. Dessutom vann hon under sin termin och blev bäst av deltagarna. Hennes kunskaper om sociala medier tror vi kommer till god nytta i förbundsstyrelsens arbete med att utveckla och vässa förbundets externa kommunikation. Vi tror att hon kan bidra med nya infallsvinklar och idéer på hur vi kan vässa kommunikationen ytterligare på bland annat Facebook, Twitter och Instagram. Men också hur vi kan involvera förbundets medlemmar i vår externa kommunikation.

Som gammal vice distriktsordförande i Östergötland kan hon också bidra med perspektiv hur vi kan utveckla förbundets distrikt och stötta de som är i behov av hjälp. För att tillsammans utveckla förbundet i alla led genom organisationen.

Förbundsstyrelseledamot

William Fröding, Jönköpings län (nyval)

William har erfarenhet och känsla för att skapa politiska kampanjer, något som han visat i sina roller som valombudsman och valgeneral för Centerpartiet i Jönköpings län under valrörelsen hösten 2018 och europaparlamentsvalet 2019. Det har också innefattat att regissera och producera olika typer av kampanjfilmer men också att planera och ge råd till kandidaters personvalskampanjer.

Han har också en erfarenhet från andra delar av civilsamhället så som Svenska kyrkan och fotbollsföreningar. Erfarenheter vi tror att han kommer kunna komma till nytta i förbundsstyrelsen. Inte minst har han också varit distriktsordförande för Jönköpings län och kan bidra med distriktsperspektivet.