2.7 Drog- och missbrukspolitik

Politiken för att hantera olika typer av problem kopplade till droger, lagliga och olagliga, är komplex och innehåller många olika avvägningar. CUF tycker det är en självklarhet att all typ av politik som rör dessa frågor skall vara väl avvägd och bygga på vetenskap och humanism före moralism och dogmer.

Rattonykterhet är ett stort problem i dagens samhälle. Straffet för vållande till annans död i samband med rattonykterhet, rattfylleri och drograttfylleri ska ses över. Krav på alkolås i alla nyproducerade bilar bör övervägas.

Undervisningen om droger är idag undermålig. Vi ser en stor risk i att ungdomar inte tar varningar om farliga preparat på allvar på grund av vitt spridda felaktigheter om vissa droger. Vi vill därför att Socialstyrelsen tillsammans med sjukhus, Polismyndigheten, Tullverket, Giftinformationscentralen, Statens kriminaltekniska laboratorium och Skolverket samt övriga berörda instanser ska sammanföra relevant och uppdaterad information om alkohol och andra droger. På detta sätt kan sanningsenlig information nå ut till medborgarna och skolorna. Reklam för tillåtna och reglerade rusmedel får ej riktas mot eller figurera i sammanhang riktade mot minderåriga.

Föräldrar och andra vuxna i barns och ungdomars närhet måste bli bättre på att sätta gränser, men också engagera sig och bry sig om vad deras barn och ungdomar gör på sin fritid. Detta krävs för att komma till rätta med langning och liknande företeelser.

Så kallade ”legal highs” uppstår som lagliga alternativ till illegala droger. Alla dessa är inte farliga, men i takt med att allt fler av dem förbjuds uppstår farligare och farligare alternativ. Attraktiviteten hos dessa preparat beror främst på att narkotika är kriminaliserat och ifall människor hade haft möjligheten att välja mer klassiska droger, där en större vetskap kring effekterna finns, så skulle de personerna i lägre utsträckning välja att använda de legala preparat som är förenade med störst risker.

Den polisiära kampen mot narkotika har visat sig vara ineffektiv och kontraproduktiv. Polisiära åtgärder mot narkotikahandel kan flytta försäljning och smugglingsrutter, men leder också till att det blir mer attraktivt för organiserad kriminalitet att smuggla mer potenta droger utan att omfattningen av narkotikanvändandet minskar. Stora tillslag leder heller inte nödvändigtvis till att priserna ökar, utan kan istället bidra till att drogernas renhet förändras eller att de späds ut med farliga tillsatser vilket ökar risken för personer som använder narkotika. Därför bör polisens inblandning i frågan minskas avsevärt efter det att en legalisering har införts.

Missbruk är, oavsett vilken substans som missbrukas, en stor förlust och ett underbetyg på arbetet från både det offentliga och civila samhällets sida. Missbruksvården måste vara välfungerande, tillgänglig och vetenskaplig i hela Sverige. Missbruksvården måste också se beroendet som ett problem och en sjukdom, oavsett missbrukad substans.

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga regioner.

Vi vill se att marknader för droger och oreglerade preparat legaliseras, regleras och beskattas på ett sätt som tar hänsyn till både mänsklig autonomi och skademinimering. Denna förändring bör dock ske successivt över en längre tid för att samhället ska kunna få en chans att kunna anpassa sig. Vidare bör kontrollerade droger legaliseras för försäljning genom en licensbaserad apoteksmodell. Således kan konsumenter säkras om preparatens renhet och äkthet.

Forskning på medicinska behandlingar med läkemedel liknande idag narkotikaklassade preparat ska underlättas.

2.7.1 Tobak

CUF anser att envar är sin egen hälsas smed, och att staten därför genom tvång och förbudinte ska försöka minska tobaksbruket. Som en följd av detta är vi emot statliga kampanjer för att minska bruket av tobak. Däremot ska skolan och sjukvården ge sakliga upplysningar så att individen själv kan göra ett upplyst val.

CUF ser negativt på rökförbudet på uteserveringar och anser att detta bör tas bort. Enskilda fastighetsägare och näringsidkare, exempelvis krog-, och caféägare eller liknande ska få sätta sina egna regler gällande rökning på uteserveringar.

CUF tycker att varningstexterna på tobakspaket ska vara frivilliga och upp till det berörda företaget att bestämma över, dels eftersom det är ett ineffektivt sätt att minska tobaksbruket, dels eftersom det bör vara upp till en själv att bestämma över sitt tobaksbruk.

Vi ser principiella problem med de höga punktskatterna på tobak, bland annat det faktum att de är starkt regressiva i sin natur. Vi ser därför att de bör sänkas från sin nuvarande nivå, samt att de endast med stor försiktighet bör användas som ett preventivt medel för att minska tobaksbruket. Eftersom de skadliga effekterna skiljer sig starkt mellan röktobak och snus, till snusets fördel, ser vi positivt på att snus beskattas betydligt lättare än röktobak.

2.7.2 Klassificering av droger

En oberoende utredning måste bevisa att ett förbud av en psykotropisk substans gör mindre skada än en kontrollerad laglig handel med den samma för att ett förbud ska kunna göras. Droger som idag är förbjudna ska legaliseras om de inte uppfyller de evidensbaserade kraven för förbud.

2.7.3 Alkohol

Alkohol är en farlig drog, samtidigt som det är ett positivt inslag i mångas liv. Alkoholpolitiken bör förena friheten att köpa alkohol vid udda tider med ett bra och snabbt stöd vid missbruk.

Det finns en självklar poäng att kontrollera och reglera handeln med alkohol. De intressekonflikter som uppkommer av att staten indirekt säljer och reglerar alkoholen är olyckliga. Alkoholmonopolet bör därför skrotas och ersättas av ett licenssystem för försäljning. Produktion av alkoholhaltig dryck för eget bruk ska vara tillåtet.

Idag bedriver Systembolaget som statligt monopol uppsökande och extensiva informations- och påverkanskampanjer för att rättfärdiga sin egen existens. Det är inte rimligt att ett statligt monopol använder sig av dessa metoder. Alla medborgare bör kunna fortsatt skapa sin egen bild och uppfattning om Systembolagets verksamhet. Därför bör Systembolaget i fortsättningen endast informera om sin verksamhet och sin verksamhetsidé på ett neutralt sätt.

Idag bedriver Systembolaget viss alkoholforskning. CUF anser att som det enda företaget som får sälja alkohol kan lätt jävsproblematik samt problem med forskningens opartiskhet uppstå. Därför bör alkoholforskningen fortsatt bedrivas helt fritt från Systembolagets påverkan eller finansiering

Alkoholskattenivåerna skiljer sig kraftigt åt mellan EU-länderna. Detta skapar incitament för storköp och onödiga transporter. Sverige bör i det korta perspektivet sänka skatten till samma nivåer som våra grannländer.

CUF anser att dagens lagstiftning kring alkoholreklam är orimlig och ser ingen anledning till att alkoholreklam enbart ska få riktas till människor över 25 år. Vi tror att om du är gammal nog att inmundiga alkohol är du också gammal nog att ta del av alkoholreklam. CUF anser därför att alkoholreklam ska få riktas till samt skildra ungdomar över 18 år.

CUF anser att reglerna för marknadsföring av alkohol ska liberaliseras och verkar därför för att alkohollagen reformeras så att annonsering av alkohol i skriven media, radio och tv tillåts.

Vad gäller utskänkningstillstånd anser CUF inte att dessa bara ska gälla till en viss tid på natten. Barer och krogar bör själva få bestämma när de vill stänga, så länge de i övrigt uppfyller kraven för utskänkningstillstånd.

CUF ser en stor problematik i rådande lagstiftning rörande utskänkningstillstånd. Därför verkar CUF för att avskaffa kravet på att näringsidkare som serverar alkohol också måste servera ett varierat utbud av tillredd mat och således även kravet på ett kök i anknytning till lokalen där dryckerna serveras.

CUF verkar för att det prov som avkrävs näringsidkare som ansöker om utskänkningstillstånd slopas och att överträdelser, gällande saker som inte är direkt kopplade till alkoholförsäljningen, inte skall resultera i indraget utskänkningstillstånd.

Den nya sjöfyllerilagen omfattar båtar och förare som är inblandade i en mycket låg andel av de olyckor som sker på sjön. Det är uppenbarligen endast en alkoholpolitisk markering. Vi anser att lagen bör skrotas omgående och att våra sjöfartslagar ska bygga på fakta som skapar sjösäkerhet på riktigt.