5.7 Energi

Sveriges energisystem ska vara helt förnybart. Det är CUF:s utgångspunkt när det kommer till energipolitiken. Vi har unika förutsättningar när det kommer till att fasa ut fossila energikällor och övergå till en energiförsörjning som baseras på förnybar energi. Det är viktigt att Sverige tar den chansen. CUF menar att den svenska energipolitiken är beroende av långsiktiga spelregler och ett brett parlamentariskt stöd. Det är vad näringslivet och svenska folket efterfrågar. Endast om vi arbetar tillsammans med företagare och industri så kan den gröna omställningen bli varaktig. En gemensam inriktning för energipolitiken krävs om vi ska kunna ställa om till ett förnybart system.

För att stimulera utveckling och användning av ny, ren teknik krävs resurser till forskning på förnybar energi. CUF vill ha tydliga kriterier för energisystemets sammansättning och inte politiskt pröva varje nysatsning inom energi. Det måste vara attraktivt att satsa på forskning som bidrar till den gröna omställningen och minskar energisektorns klimatpåverkan.

CUF menar att småskalig energiproduktion är väsentlig ur både ett miljömässigt och ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det kan handla om att sätta upp solpaneler, installera en bergvärmepump eller bygga små vind- eller vattenkraftverk. Genom att fler får möjlighet att producera sin egen el så blir Sveriges energiförsörjning mer resistent. Vi blir mindre beroende av ett fåtal, stora produktionsverk vilket leder till en bättre beredskap mot såväl naturkatastrofer som terrorattentat. För att fler ska kunna producera el krävs regelförenklingar och skattelättnader. CUF tycker därför att andelsägare i småskalig energiproduktion ska få göra skatteavdrag för produktionen samt att privatpersoner får möjlighet att sälja solelsöverskott till andra personer såsom grannar.

Framtidens energisystem är helt förnybart, med tydliga spelregler och säkerställer en långsiktig energiförsörjning. Det trygger både arbetstillfällen och tillväxt men tar också ansvar för klimatet. Genom mer småskalig, förnybar energi kan Sverige gå i framkant i klimatomställningen!

5.7.1 Elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som producenter av förnybar energi kan få utav staten. För varje producerad megawattimme (MWh) kan energiproducenten få ett elcertifikat som denne sedan kan sälja vidare. CUF menar att Sverige bör avskaffa elcertifikatsystemet.

Problemet med elcertifikatsystemet är att det inte stimulerar de elproducenter som driver på teknikutvecklingen, utan endast de som följer den. Systemet stimulerar huvudsakligen de mest kostnadseffektiva lösningarna på marknaden vilket främst handlar om bioenergi, vattenkraft och vindkraft. Det är alla bra energikällor men för att möta de stora utmaningar som vi står inför med den globala uppvärmningen behöver vi satsa på fler tekniker som ännu inte är kommersiellt gångbara.

För att ge incitament till de producenter som vill satsa på energiteknik som ännu inte är kostnadseffektiv behövs stabila priser och spelregler för en lång tid framöver. Endast så skapar vi en marknad där det blir attraktivt att investera i framtidens energilösningar. CUF anser att detta görs bäst genom att ersätta elcertifikatsystemet med en inmatningslag enligt tysk modell där producenterna får ett garanterat pris för varje producerad kWh. På så sätt kan småskalig produktion i konsumentledet främjas men också teknikutveckling hos de större elproducenterna. Ett harmoniserat stödsystem inom EU som bygger på en inmatningslag liknande den i Tyskland eller i Spanien vore därför eftersträvansvärt.

CUF menar att ett gemensamt elcertifikatsystem i EU vore problematiskt eftersom det skulle leda till att den europeiska marknaden hamnar på efterkälken i utvecklingen av framtidens energiteknik. Tvärtom behöver Europa gå i framkant för att investera i ny, klimatsmart teknik med stor potential.

5.7.2 Förnybar energi

Om Sveriges energisystem ska bli oberoende från fossila energikällor krävs mer förnybar energi. Under 2000-talet har Sverige haft en otrolig utveckling när det kommer till förnybara energikällor. Men CUF är inte nöjda. Det krävs incitament som gynnar utveckling och användning av förnybar energi samt en fortsatt ambitiös utbyggnad av hållbara energikällor.

Samtidigt som vi måste skapa incitament för att satsa på förnybar energi måste den även kunna överleva på marknadsmässiga villkor. I en hållbar energipolitik kan inte den förnybara energin vara beroende av statliga subventioner. En successiv utfasning av subventioner till energislag som blir alltmer konkurrenskraftiga är en nödvändighet för att frigöra resurser till ny, grön teknik men också för att skapa ett fungerande energisystem.

CUF vill också förenkla för riskkapital- och investmentbolag att verka inom den förnybara energisektorn. Genom att öka möjligheterna för privata investerare att satsa på nya start-ups och liknande blir den förnybara energimarknaden alltmer oberoende från offentligt stöd. CUF menar att en självständig, förnybar energisektor är en förutsättning för att den ska kunna vara bärande i Sveriges energiförsörjning. Därför måste även den förnybara energin kunna verka på marknadens villkor.

Det måste bli enklare för privatpersoner att investera i förnybara energikällor som att till exempel sätta upp solceller eller installera bergvärme. CUF står bakom avskaffandet av momsregistreringstvånget för mikroproducenter. Det vore ett viktigt steg för att göra det attraktivare att sätta upp solpaneler. Vi vill även förenkla tillståndsansökningarna för såväl bygglov som investeringsstöd. Ansökningsförfarandet behöver förenklas och handläggningstiderna kortas för att öka attraktiviteten i att satsa på småskalig energi. CUF anser att bidragen till solel, som är krångliga, osäkra och med långa väntetider bör ersättas med ett grönt avdrag som likt ROT ger pengarna tillbaka direkt på fakturan. Det skulle förenkla för både privatpersoner som vill installera, och företag som arbetar med solceller.

Förnybar energi har en otrolig potential, särskilt i ett land som Sverige med stora naturresurser. Smarta politiska åtgärder som främjar nya, förnybara energislag och ren teknik är ett viktigt verktyg för att skapa ett förnybart energisystem i Sverige. För att uppnå detta krävs ett gemensamt arbete mellan företag samt privat och offentlig sektor. Genom att bygga ut den förnybara energin i hela Sverige men även öka incitamenten för detta inom EU är CUF övertygade om att ett förnybart energisystem är möjligt.

5.7.3 Kärnkraft

CUF tror inte att kärnkraften är lösningen på framtidens energiförsörjning. Med kärnkraften följer en rad miljö- och säkerhetsproblem som inte samhället kan förbise. Kärnkraftens uranberoende och en produktion med höga säkerhetsrisker kan inte vara lösningen för en hållbar energipolitik. Tvärtemot vad många tror kommer energiförbrukningen gå ner när fler motorer, fordon och kommunikationer går över från fossila bränslen till el, eftersom elmotorn är så pass mycket mer effektiv. Att elektrifiera mer är därför en av de bästa klimatåtgärderna och energieffektiviseringssatsningarna vi kan göra.

CUF anses att de befintliga reaktorerna ska fasas ut på marknadsmässiga villkor. Ägarna och industrisektorn måste vara delaktiga från början. Därför är vi positiva till att ägaransvaret stärkts.

Marknadens spelregler måste vara vägledande i utfasningen. CUF menar därför att det är bra att avvecklingslagen och effektskatten avskaffats. Det ger utrymme för en bättre process där som leder till en varaktig utfasning där vi ersätter kärnkraften med förnybara energikällor. Redan nu ser vi att näringslivet själva vill ställa om från kärnkraft till förnybara energislag. Den utvecklingen vill CUF främja.

Eventuella nybyggda reaktorer måste kunna stå för sina egna kostnader. CUF ställer sig bakom energiöverenskommelsens krav på att kärnkraften betalar sina egna kostnader helt utan offentliga subventioner.